Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke informatie:  

Het gebruik van onze internetpagina’s vindt plaats op basis van onderstaande voorwaarden. Wij verzoeken u deze zorgvuldig door te lezen. Door het gebruik van één of meerdere van onze internetpagina’s accepteert u de voorwaarden als bindend.

1. „hülsta showroomsale“ is een website, waarop showroommodellen van geautoriseerde hülsta-handelspartners worden aangeboden, die u direct ter plaatse bij de betreffende handelspartner kunt kopen.

Let op: bij de hülsta showroomsale gaat het doorgaans om showroommodellen, die reeds gemonteerd en in de showroom gebruikt zijn. De getoonde hülsta showroommodellen worden doorgaans zoals afgebeeld aangeboden, zijn niet nieuw en kunnen gebruikssporen vertonen. Bij productafbeeldingen kan het ook gaan om tot voorbeeld dienende afbeeldingen, afwijkingen zijn dus mogelijk. Het is de taak van de koper om, alvorens tot koop over te gaan, relevante informatie bij de betreffende hülsta-handelspartner in te winnen.

De website is gericht aan kopers, die op internet hülsta-producten of dienstverleningen aankopen, aanvragen of zich hierover willen informeren. Deze informatie is geen bindende aanbieding van hülsta. De informatieverstrekking is grotendeels geautomatiseerd en baseert hoofdzakelijk op informatie, die hülsta van de online-shops van geautoriseerde hülsta-handelspartners ontvangt. De gegevens van de betreffende online-shops resp. van derden worden via geautomatiseerde processen meermaals dagelijks geactualiseerd. Van geval tot geval kunnen er vooral wat betreft prijs, beschikbaarheid en levertijd van producten en dienstverleningen afwijkingen optreden.

hülsta behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen en/of aanvullingen aan alle beschikbaar gestelde inhouden, data en informatie aan te brengen.

2. Contracten over de aanschaf van de op de websites aangeboden producten of dienstverleningen worden uitsluitend tussen de kopers en de hülsta-handelspartners afgesloten. Met hülsta komen geen koop-, dienstverlenings- of andere overeenkomsten over de aanschaf van de op de websites aangeboden producten of dienstverleningen tot stand.

Dat betekent: kopers kunnen via dit internet-aanbod direct

  • Geen producten of dienstverleningen bestellen, boeken, aanvragen;
  • Niet hun bestel-, boekings- of contractstatus opvragen;
  • Geen informatie over serviceverlening van een shop resp. aanbieder inwinnen.

Wendt u zich bij desbetreffende vragen direct aan de betreffende shop resp. hülsta-handelspartner.

Dienovereenkomstig worden voor deze overeenkomsten de desbetreffende AHV (benevens informatie over herroepingsrecht) van online-shops toegepast. De consumenten die tot aankoop willen overgaan, worden in de regel van de websites direct naar de sites van de online-shop geleid, van wie de betreffende aanbieding afkomstig is. De kopers zijn verplicht, voordat zij een overeenkomst afsluiten resp. tot bestelling overgaan, alle voor de overeenkomst noodzakelijke informatie en actualiteit aan de hand van de gegevens van de betreffende online-shop te controleren.

3. Van geval tot geval kan – voor zover speciaal gemarkeerd – een bestelling door de koper van bepaalde op de websites opgevoerde producten direct en zonder doorzenden naar de websites van de online-shop van hülsta aan de online-shop worden doorgegeven. hülsta treedt ook in dit geval niet op als vertegenwoordiger van één van de contractpartijen en wordt zelf geen contractpartij van een mogelijk door klant en online-shop afgesloten contract. Alle contractplichten ontstaan alleen tussen klant en online-shop.

Bij alle productaankopen bestaan wettelijke rechten (bijv. garantierechten), die volgen op de contractuele verplichtingen. Verder kunnen voor deze contracten de betreffende AHV (benevens informatie over herroepingsrecht) van de online-shop en/of betalingsdiensten worden toegepast. hülsta kan niet garanderen dat de op de websites afgebeelde producten of dienstverleningen onder de vermelde voorwaarden bij de betreffende online-shops daadwerkelijk gekocht of besteld kunnen worden.

De op de websites genoemde bedrijfsnamen, logo’s en/of productaanduidingen zijn beschermde merken of handelsmerken van de betreffende eigenaar.

4. Voor een aansprakelijkheid van hülsta – om het even welke rechtsgrond – gelden ongeacht de overige wettelijke aansprakelijkheidsvoorwaarden de volgende garantie-uitsluitingen en-beperkingen: hülsta is aansprakelijk voor zover haar opzet of grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Voor gewone nalatigheid is hülsta alleen aansprakelijk bij plichtsverzuim waarbij het nakomen van deze verplichting voor het regelmatig halen van het contractdoel essentieel is en waarop de contractpartner regelmatig vertrouwt en op mag vertrouwen (kardinale plicht).

Voor het overige is een schadevergoedingsaansprakelijkheid voor alle soorten schade, ongeacht de aansprakelijkheidsgrondslag, inclusief de aansprakelijkheid voor schuld bij contractafsluiting, uitgesloten. Voor zover hülsta hierna voor gewone nalatigheid aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid begrensd tot die schade, waarmee reeds wegens bij contractafsluiting bekende omstandigheden typischerwijze gerekend moest worden. De bovengenoemde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden niet in gevallen van dwingende wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder volgens de Duitse productaansprakelijkheidswet, bij overname van een garantie alsmede bij opzettelijke schade aan leven, lijf en gezondheid.

hülsta is niet aansprakelijk voor internetsites, waarnaar door hülsta-internetsites door hyperlinks wordt doorverwezen. Voor de inhoud van deze sites zijn wij niet aansprakelijk. Net zomin zijn wij aansprakelijk voor het verlies, de vertraging, de verandering, manipulatie en/of het verkeerd verzenden van gegevens tijdens data-input, -registratie, -overdracht en/of -opslag, die veroorzaakt worden door vreemde datanetten, vreemde telefoonleidingen en/of andere hard- en/of software van de gebruiker en/of derden.

Bovengenoemde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen gelden ook ten gunste van de medewerkers, plaatsvervangers en overige derden, van wie hülsta gebruikmaakt voor de nakoming van de overeenkomst.

hülsta is niet aansprakelijk voor soort, omvang en kwaliteit van de door de online-shops en verdere derden, naar wie direct of indirect bijv. door links wordt doorverwezen, aangeboden producten, dienstverleningen of informatie. Zij neemt in het bijzonder ook geen garantie voor wat betreft functionaliteit en compatibiliteit van systemen, programma’s etc. die niet rechtstreeks tot haar aanbieding behoren en waarop zij in zoverre geen invloed heeft. hülsta stelt zich daarom niet aansprakelijk voor de bereikbaarheid, de grafische, inhoudelijke of technische vormgeving en het functioneren van de websites van de online-shops resp. derden en de daarop aangeboden resp. niet aangeboden producten, dienstverleningen, informatie en andere prestaties.

5. Het gebruik van de websites en deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vallen onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).

Voor zover de koper een handelaar, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een bijzonder fonds onder het publiekrecht is in de zin van het Duitse Wetboek van koophandel, is de rechtbank in de woonplaats van hülsta bevoegd kennis te nemen van alle contractgeschillen tussen de koper en hülsta.

Indien afzonderlijke bepalingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden geheel of deels in strijd met dwingende wetgeving of om andere redenen nietig zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Partijen zullen alsdan voor de nietige of vernietigende bepaling een rechtsgeldige regeling treffen, die haar in economisch opzicht het dichtst benadert, voor zover geen aanvullende contractinterpretatie voorrang heeft of mogelijk is.

6. Voor meer informatie zie ook ons privacybeleid.